Prosjekt Sjøskog

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

Prosjekt Sjøskog er et non-profit prosjekt som har til formål å lage skjulesteder for utvandrende lakse- og ørretsmolt, og øke reproduksjonen av småfisk og andre kopepodittspisende organismer i strandsonen. Målet er å øke overlevelsen til smolten, og redusere påslaget av lakselus.  

En sjøskog består i prinsippet av noen titalls trær som festes i tunge fundamenter og plasseres ut med en innbyrdes avstand på noen meter.

Bakgrunn

Når villaks- og villørretsmolt (ungfisk) vandrer ut fra elven og ut i sjøen må de omstille seg fra fersk- til saltvann. Denne prosessen er svært energikrevende og fisken er forholdsvis svak den første tiden etter utvandringen. Ofte er det mangel på skjulesteder i elvemunningen. Følgelig er ungfisken et lett bytte for predatorer. Det er en kjent sak at smoltbestanden blir kraftig redusert de første dagene etter utvandring.

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

I mange fjorder har kråkebollenes nedbeiting av tareskogen blitt et alvorlig problem. Det er kjent at tareskogen er et barselskammer for småfisk og andre organismer. Man kan ikke se vekk ifra at den naturlige nedbeitingen av blant annet lakselusbestandene skjer i tareskogen.   

Vi vet ikke  hvilken effekt forandringene i tareskogen har på de økologiske systemene i fjorden, og hvorvidt dette har en sammenheng med nedgangen i villaks- og villørretbestanden, men mye taler for at forandringene har en uheldig innvirking på villfisken

Det som er sikkert er at villfiskbestandene har blitt svekket. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

Ved å anlegge en sjøskog utenfor elvemunningen skapes et skjulested for utvandrende lakse- og ørretsmolt. Dette håper vi vil styrke bestandene ved å øke overlevelsesgraden.  I tillegg vil sjøskogen bidra til økt reproduksjon av småfisk og andre organismer. Plassert på riktig sted forventer vi å øke nedbeitingen av lakselus og dermed redusere lakseluspåslaget på villaks- og villørretsmolten. 

Illustrasjon: Kari Orvik Olsson

Vi planlegger nå et pilotprosjekt med 2-6 sjøskoger plassert på utvalgte plasser i Vatnefjorden nord for Ålesund. Vi vil engasjere ekspertise fra tilsvarende prosjekt i Sverige for å utforme prosjektet, og 
vi vil knytte oss til marinbiologisk kompetanse fra et etablert norsk forskingsmiljø for oppfølging og verifisering. Alle fysiske innretninger som trengs for prosjektet (adgang til træer, produksjon av fundament, båt for utlegging, ROV) er allerede på plass. 

Vi er perfekt posisjonert med en arbeidsplattform like ved utløpet til Vatneelva.